ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง ฝ่านจิ้งซาน อุทยานระดับ5A 5 วัน 3 คืน CZ

จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง - อุทยานฝ่านจิ้งซาน - ถงเหริน-ว่านซาน-จูซาเหมืองแร่ปรอท
อุโมงค์แสงสี -ป่าหินแดง - ร้านยางพารา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง