ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA SUMMER ZAP 4 วัน 3 คืน

ชมสะพาน AKASHI KAIKYO BRIDGE (ชมวิวและถ่ายรูปตามอัธยาศัย) เมืองโกเบ หุ่นยนต์ TETSUJIN28 – ROKKO GARDEN TERRACE EXPO CITY
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – ชงชาแบบญี่ปุ่น JTC ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ริงกุเอ้าเลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง