ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลสโก จ่ามงกุฎ] 3 วัน 2 คืน

- ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์
- สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง
- ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี
- ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า
- ชมวัดไม้สัก
- สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก "สะพานอูเบ็ง"
- ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง