ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน 8วัน 7คืน

-พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา
-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
-พระแท่นวัชรอาสน์
-กราบพระพุทธเมตตา
-ราชคฤห์
-เขาคิชกูฏ
-นมัสการพระมูลคันธกุฎี
-วัดเวฬุวนาราม
-มหาวิทยาลัยนาลันทา
-ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
-วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน
-วัดวาฬุการาม
-สาลวโนทยาน
-นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์
-วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
-ลุมพินี
-เสาพระเจ้าอโศก
-กรุงสาวัตถี
-วัดศรีลังกา
-วัดเชตวันมหาวิหาร
-นมัสการ พระมูลคันธกุฎี
-นมัสการ อานันทโพธิ์
-พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง