ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล 9วัน 7คืน

ตามรอยบาทพระศาสดา เยือนสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง