ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน -นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง