ทัวร์ไต้หวัน Check in Taiwan 4 วัน 3 คืน

• ชมความงามของไทเป นั่งกระเช้าเมาคง
• ชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
• ชม เมืองเหย่หลิ่ว ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างแปลกตา
• ถ่ายภาพ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
• ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง
• ชม วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปี
• ช้อปปิ้ง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรส

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง