วีนัททราเวลเลอร์

"เราต้องลองทำ บางอย่างที่ไม่เคยทำ"

วีนัททราเวลเลอร์
79/170 ซอยนวมินทร์ 86 ถนนนวมินทร์ รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
02-003-4745
จันทร์-เสาร์ 09.00 -18.00 น
weenuttravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตามรอยประวัติศาสตร์ แนบชิดธรรมชาติ สัมผัสวิถีชุมชน สุโขทัย 2 วัน 1คืน

ทัวร์ในประเทศ ตามรอยประวัติศาสตร์ แนบชิดธรรมชาติ สัมผัสวิถีชุมชน สุโขทัย 2 วัน 1คืน
3,399฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
 • จุดชมวิวทะเลหมอกห้วยต้นไฮ
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
WNT-178-480

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-โฮมสตย์บ้านนาต้นจั่น
 • 05.30

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

 • 06.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุโขทัย  โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ระหว่างทางเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  บริการอาหารกล่อง ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ ระหว่างทาง

 • 12.30

  เดินทางถึง จังหวัดสุโขทัย  ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย เมื่อ 700 ปี

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร 

 • 13.00

  นำท่านนั่งรถรางชม  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกโลก ภายในอุทยานฯมีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
  นำท่านสู่ วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได้ ให้ท่านกราบ “พระอจนะ

 • 15.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น  อ.ศรีสัชนาลัย  ตั้งอยู่ในตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป หรือเช่าจักรยานปั่นเพื่อชมทุ่งนา ชมพระอาทิตย์ตก ภายในหมู่บ้าน ตามอัธยาศัย

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ แบบขันโตก ภายในที่พักโฮมสเตย์

วันที่ 2 จุดชมวิวทะเลหมอกห้วยต้นไฮ-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-กรุงเทพฯ
 • 04.30

  นำท่านเดินทางขึ้นไป จุดชมวิวทะเลหมอกห้วยต้นไฮ  เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมได้ทั้งภายพระอาทิตย์ขึ้นและตก หากโชคดีจะได้เห็นทะเลหมอกอีกด้วย 

 • 06.30

  นำท่าน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ที่หน้าบ้านพัก

 • 07.30

  บริการอาหารเช้า ภายในที่พักโฮมสเตย์

 • 08.30

  อิสระให้ท่าน ปั่นจักยานชมวิถีการทอผ้าใต้ถุนบ้าน  ชมวิธีการทำตุ๊กตาบ้านตาวงส์ ชมการทำผ้าหมักโคลน และหากช่วงที่มีผลไม้ ท่านจะได้ชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล

 • 11.00

  ชมและทดลอง การทำข้าวเปิ๊ปอาหารท้องถิ่น

 • 12.00

  นำท่านเดินทางออกจากที่พัก

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร 

 • 13.00

  นำท่านแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัย

 • 14.00

  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 • 21.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืนแบบโฮมสเตย์ ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ"
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ