วีนัททราเวลเลอร์

"เราต้องลองทำ บางอย่างที่ไม่เคยทำ"

วีนัททราเวลเลอร์
79/170 ซอยนวมินทร์ 86 ถนนนวมินทร์ รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
02-003-4745
จันทร์-เสาร์ 09.00 -18.00 น
weenuttravel@hotmail.com

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA เกียวโต ทาคายาม่า LUXURY 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA เกียวโต ทาคายาม่า LUXURY 5วัน 3คืน
37,989฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

-วัดปราสาททอง
-วัดคิโยมิสึ
-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
-ห้างสรรพสินค้าอิออน
-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
-ห้างอิออน จัสโก้
-สวนกวาง นารา
-วัดโทไดจิ
-DUTY FREE
-ย่านชินไซบาชิ
-ปราสาทโอซาก้า
-ศาลเจ้าสุมิโยชิ
-ริงกุ เอาท์เล็ท

WNT-109-225

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 20.00

  พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบิน ไทยแอร์เวย์ แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ D

 • 23.05

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG622 

วันที่ 2
 • 06.25

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต

  นำท่านชม วัดปราสาททอง

  นำชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

  นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าอิออน

 • ค่ำ

  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย

  นำท่านเข้าสู่เมือง ชิงะ  

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  WASHIGATAKE SKI

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

  นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า

  นำท่านเดินชม  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

  นำท่านข้าสู่เมือง กิฟุ

  นำท่านเดินทางสู่ ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน จัสโก้

 • ค่ำ

  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  นำท่านเดินทางสู่ เมือง นารา

  เดินทางสู่ สวนกวาง นารา

  นำท่านชมและสักการะหลวงพ่อองค์ใหญ่ ที่ วัดโทไดจิ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  DUTY FREE

  นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ

 • ค่ำ

  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

  HANKAI TRAMWAY & SUMIYOSHI TAISHA

  นำท่านนั่งราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมืองโอซาก้า

  เดินทางสู่ปลายทาง ศาลเจ้าสุมิโยชิ

  นำท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ท

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ   ประเทศญี่ปุ่น

 • 17.25

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG673 

 • 22.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ